Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«ҚазБШҒЗИ» ЖШС
«В приоритетном порядке следует развивать сельскохозяйственную науку. Эффективность производства и повышения качества продукции будет зависеть от степени развития и использования прикладных аграрных исследований, от адаптации существующих технологий и передачи новых технологий производителям».
Президент РК Нурсултан Назарбаев
ҚазБШҒЗИ міндеті - Қазақстан республикасының балық ресурстарын сақтау және молайта түсу, оларды пайдаланудың жаңа мүмкіншіліктерін ашу.
Мақсаты - ҚазБШҒЗИ стратегиясы мен миссиясын іске асыру арқылы балық шаруашылығы және су биоценоздарының экологиясы саласындағы халықаралық деңгейдегі ғылыми-зерттеу институты болуға ұмтылады.

• «БШҒЗИ» ЖШС-нің жарғысы «ҚазАгроИнновация» АҚ директорлар Кеңесінің 20.08.2014 ж. №10 шешімімен бекітілген

• Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты ғылыми немесе ғылыми-техникалық қызметінің субъектісі ретінде, сериясы МК №003456 26.07.2013 ж. ҚР білім министрінен берілген аккредитациялау туралы куәлік.

• №01721Р 22.12.2014 жылдан қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау мен қызмет көрсетугемемлекеттік лицензия.

• Салық төлеушінің куәлігі №0031365, 10.08.2012 ж. Алматы қ.СК берілген.

-Аккредиттеу аттестаты «Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС сынақ орталығы Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзіреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ИСО/ХЭК 17025-2009 талаптарына сәйкес аккредиттелген, KZ.T.02.1929 2017 жылғы 13 қыркүйектен.

• Зертхананың күшін бағалау (аттестациялау) куәлігі №95/15 аквакультура зертханасына («Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» Акционерлік қоғамының Алматы филиалынан 23.12.2015 ж. берілді). (23.12.2018 ж дейін жарамды).

• Зертхананың күшін бағалау (аттестациялау) куәлігі №96/15 ихтиопатология зертханасына («Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» Акционерлік қоғамының Алматы филиалынан 23.12.2015 ж. берілді) (23.12.2018 ж. дейін жарамды).

• Зертхананың күшін бағалау (аттестациялау) куәлігі №97/15 ихтиология зертханасына («Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» Акционерлік қоғамының Алматы филиалынан 23.12.2015 ж. берілді) (23.12.2018 ж. дейін жарамды).

• Зертхананың күшін бағалау (аттестациялау) куәлігі №98/15 гидроаналитика зертханасына («Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» Акционерлік қоғамының Алматы филиалынан 23.12.2015 ж. берілді) (23.12.2018 ж.дейін жарамды).

• Зертхананың күшін бағалау (аттестациялау) куәлігі №99/15 гидроаналитика зертханасына («Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» Акционерлік қоғамының Алматы филиалынан 23.12.2015 ж. берілді) (23.12.2018 ж. дейін жарамды).

• №KZ 7500729.07.03.00653  25.11.2016 ЖШС “Қазақстан сапа орталығы» ҚР МС сәйкес ИСО 9001-2009 талабына «Сапа менеджмент жүйесі» сәйкестік сертификаты берілді, 15.09.2018 ж. дейін жарамды

• №KZ 7500729.07.03.00654  25.11.2016 ЖШС “Қазақстан сапа орталығы» ҚР МС сәйкес ИСО 14001-2006 талабына «Экологиялық менеджмент жүйесі» сәйкестік сертификаты берілді, 15.09.2018 ж. дейін жарамды

• №KZ 7500729.07.14.00655  25.11.2016 ЖШС “Қазақстан сапа орталығы» ҚР МС сәйкес OHSAS 18001-2008 талабына «Еңбекті қорғау және қауіпсіздік жүйесін басқару» сәйкестік сертификаты берілді, 25.11.2019 ж. дейін жарамды

 

                                                                    ҚОРҒАЛАТЫН ҚҰЖАТТАР.

Соңғы бес жылда (2013-2017 ж.ж.) ҚазБШҒЗИ-мен 36 инновациялық патент, ҚР «пайдалы модельге»  16 патент, 161 авторлық куәлік және мемлекеттік тіркеуден өткен интеллектілік меншіктегі 2 объектінің куәліктері алынды (ЭВМ бағдарламасы).